{Reasonable Use Policy: Please Download or Stream one MP3 file at a time}
Please do not block the Server by excessive downloading

{short description of image}

aus;Zl;awmf&Sift*¾r[my@dw rdk;ukwfq&mawmfbk&m;BuD;
a[mBum;awmfrlaomw&m;awmfrsm;

Win Taungyi Font , required

Mogok Sayadaw Gyi's Talks (MP3s+Videos)

1954 - 1959 1960 1961 1962 Total
so far
174 Talks 169 Talks 315 Talks 162 Talks 892

01-01-1960 todvdkuf&efw&m;awmf

02-01-1960 'DcE¨mypfcsNyD;aemuf aemufcE¨mr&wmtaumif;qkH;w&m;awmf

03-01-1960{short description of image} Video Mode

07-01-1960 a0'emokH;yg;(1) p&kdufa&G;cs,fykH

08-01-1960a0'emokH;yg;(2) udk,fhtaoudk,fMunfU&ef

09-01-1960ocFg&w&m;? tedpöay:atmifMunfh&ef

10-01-1960 {short description of image}Video Mode

15-01-1960 {short description of image}Video Mode

16-01-1960'd|dNyKwfrS edAmÁefNrifrnf

19-01-1960'd|dowfvQif aomwmyefwnfonf

20-01-1960 {short description of image}Video Mode

20-01-1960 uHonf tewÅoabmNzpfykH


21-01-1960{short description of image}Video Mode

22-01-1960 {short description of image}Video Mode

23-01-1960{short description of image}Video Mode

24-01-1960 {short description of image}Video Mode

25-01-1960t&SifacruOyrmNy? ig[laomouúm,'d|dNzKwf&ef

26-01-1960t&SifacruOyrmNy(2)? tedpöESifhtedpövu©Pm

27-01-1960tdyfNcif;rSEdk;NyD; r*¾ifazmifudkNyifqifMu&ef

28-01-1960 {short description of image}Video Mode

29-01-1960okodry&dAkdZf w&m;cdk;cef; (1)

30-01-1960 okodry&dAkdZf w&m;cdk;cef; (2)


30-01-1960toufwkdjcif;?a&m*grsm;jcif;taBumif;w&m;?ouúyÍöokwf(1)

31-01-1960 okodry&dAkdZf &[EÅmNzpfykH

01-02-1960 {short description of image}Video Mode

02-02-1960 cPaumif;udk rvGefrdygapESifh w&m;

03-02-1960{short description of image}Video Mode

04-02-1960{short description of image}Video Mode

05-02-1960t*¾d0päykPÖm;tm; rD;ESifhOyrmNyykH

06-02-1960 {short description of image}Video Mode

07-02-1960tm;udk;xdkufaomr*¾ifazmifudkzGJUxm;&ef w&m;

08-02-1960&Sifom&dykwÅ&mu temxydPfola|;tm; Nzpfysuf&Ienf;oifay;ykH


 

12-02-1960 r[mykPÖrokwfw&m;awmf(2)

13-02-1960 'd|dNzKwfNyD;rS 0dyóem&Iyg w&m;awmf

14-02-1960 aoemay:íaoonfw&m;awmf 0drkwÅm,weokwf

14-02-1960 ur®0g'Doów'd|dw&m;awmf

15-02-1960 NzpfysufESifhr*frSm udavomMum;rcdkygapESifh w&m;

16-02-1960 &SifqE´OyrmNy? a0'emESifhtouf&SifaeykH

17-02-1960 &SifqE´&[ef;tm; 'd|dcGmcef;(1)

18-02-1960 &SifqE´&[ef;tm; 'd|dcGmcef;(2)

19-02-1960 {short description of image}Video Mode

20-02-1960 aecsdefrSm aocsdefrEIwfeJY r*¾jA[®p&d, usifh&efwdkufwGef; w&m;awmf

20-02-1960 cE¨muajymwm apmifhMunfYyg (arsmufOyrmjy)


24-02-1960vlrdkufESifh vlvdr®m w&m;awmf

25-02-1960Amvy@dwokwf w&m;awmf

26-02-1960 olawmif;pm;aNcmufa,muf OyrmNy w&m;awmf

27-02-1960 {short description of image}Video Mode

28-02-1960or®m'd|dig;rsKd; w&m;(1)

29-02-1960 or®m'd|dig;rsKd; w&m;(2)

01-03-1960 or®m'd|dig;rsKd; w&m;(3)

02-03-1960or®m'd|dig;rsKd; w&m;(4)

03-03-1960 {short description of image}Video Mode

04-03-1960z*¾KP&[ef;Oyrmjy cE¨mBuD;uao&GmodkYoGm;aeykH

05-03-1960 tkdoHBum;onfESif.xdwfvef.ykHw&m;awmf?(c'd, 0ed, a&0wrax&f)

 

06-03-1960 {short description of image}Video Mode

07-03-1960 tqdyfa&monfYa&raomufrdap&ef w&m;awmf

07-03-1960opömav;yg;w&m;awmf

08-03-1960edAÁmefoGm;vrf;jyajrykH w&m;awmf

09-03-1960 pdwf(11)rsKd; &IyGm;enf; w&m;awmf (&SiftEk&m")

10-03-1960 'd|dESifh0dpdudpämudktodESifhyxryg,fenf; &SiftEk&m" (2)

11-03-1960 &SiftEk&m" opfyifOyrmjyw&m;awmf

12-03-1960 &SiftEk&m"tm; bk&m;u'd|d0dpdudpämcGmay;ykHw&m;awmf

13-03-1960 ESvkH;oGif;rSefítm;xkwfuedAÁmefa&muffykHw&m;awmf

14-03-1960 ESpfaMumif;aomw&m;jzifYedAÁmefodkUa&mufEdkifykH

15-03-1960 csnfwdkifESifhBudK;? acG;ESifhvnfywf


16-3-1960tmoa0gw&m;av;yg;jyKwfaomOmPf (1)

16-3-1960 okb'f&[ef;Oyrmjy? ocFg&w&m;awmf acsmif(16)acsmifcdkwwfykH

17-3-1960 0dyóem&Iae&rnfU bma0wAÁtvkyfay;w&m;

17-3-1960 jzpfysufjrifatmifvkyfjcif;onfr*¾opöm (BuufrBuD;Oyrm)

19-3-1960 tewÅvu©POmPf

20-3-1960 cE¨mig;yg;udk arsmufjzifhOyrmjyykH

21-3-1960 ukodkvfacG; tukodkvfacG; w&m;awmf

22-3-1960 vlYoHa,mZOfpGefYrS edAÁmef&EkdifykH w&m;awmf

23-3-1960   {short description of image}Video Mode

24-3-1960uHav;rsKd;taMumif;&Sif;jyykH

25-3-1960 bk&m;ajymaompum;ESpfcGef; w&m;awmf


26-03-1960 pdwÅEkyóem owdyXmef

27-03-1960 MoCav;yg;epfjrKyfaeykHESifh ,if;rSxGufykH

28-03-1960 tac:&SdESifhwu,f&Sd t&SdESpfyg;cGJjcm;&ef

29-03-1960 umvduESfyfpufwwfykHESif.oE´d|daumaus;Z;ljyKykH

30-03-1960 tapvuózESif.bk&m;tar;tajz

31-03-1960 {short description of image}Video Mode

8-04-1960opömqkdufatmifynmeJ.yGm;yg

10-04-1960vlrdkufESifh vlvdr®mxl;Ncm;ykH

11-04-1960pdwfukdvkHjcKHatmifxm;EldifvQifedAÁmefa&muEldifffykHw&m;awmf

12-04-1960 omoemwGif; or®m'd|dESifh omoemy or®m'd|d

13-04-1960 {short description of image}Video Mode


15-04-1960 r*¾ifazmifzGJ.xm;Bu&efw&m;awmf &SifqE´ (1)

16-04-1960r*¾ifazmifzGJ.xm;Bu&efw&m;awmf &SifqE´ (2)

17-04-1960 uHtrduHtzrS nPftrdnPftzokd.ul;ajymif;&efw&m;awmf

19-04-1960 {short description of image}Video Mode

20-04-1960 {short description of image} Video Mode

21-04-1960 ork'¨&majcmufpif;ukdcef;ajcmufatmif&Ienf;w&m;awmf

23-04-1960{short description of image}Video Mode

20-06-1960 t0dZÆm OcGHcGmay;ykH (1)

21-06-1960 t0dZÆm OcGHcGmay;ykH (2)

22-06-1960 t0dZÆm OcGHcGmay;ykH (3)

23-06-1960t0dZÆm OcGHcGmay;ykH (4) rdvdE´Esifh &Sifem*odef


24-06-1960 'ku©udkydkifEdkifpGmodwJhyk*¾dKvfedAÁmefa&mufrnf (&SifqE´-3)

04-07-1960 omoemwGif;Esifh omoemy cGJjcm;ykH (or®oeokwf)

05-07-1960 cE¨mudk,ftqdyfyifBuD;udk r*f'g;okH;pif;Esifh jzwf&ef w&m;awmf

13-07-1960 {short description of image} w&m;awmf Video Mode

08-09-1960 aemifwzefjzpfjcif;onf'ku©G rjzpfjcif;onfokcw&m;awmf

09-09-1960 w&m;tm;rxkwfvQifab;trsKd;rsKd;apmif.aewmeJ.wlykH

10-09-1960 Boye,sdaum w&m;awmf (1)

11-09-1960 Boye,sdaum w&m;awmf (2)

13-09-1960or®oeokwf ukd,f.ukdukd,f pkHprf;ygw&m;awmf (1)

14-09-1960 or®oeokwf ukd,f.ukdukd,f pkHprf;ygw&m;awmf (2)

10-11-1960 opömav;yg;ESifh uxdefa&pufcs w&m;awmf


11-11-1960 {short description of image}{short description of image} Video Mode

13-11-1960{short description of image} Video Mode

14-11-1960 'd|d0dpdudpämy,fykHw&m;awmf

14-11-1960 £oESifhrpä&d,&Sif;ykHouúyÓokwftrSwf(3)

15-11-1960 ouúyÓSokwf(4) 0dwuf&Ienf; edoQnf;

15-11-1960 {short description of image} Video Mode

16-11-1960t*¾d0päokwf

16-11-1960{short description of image} Video Mode

18-11-1960wdwÅdawGtar; temxydPfola|;tajz

18-11-1960 t0dZÆm?ocFg&w&m;awmf


19-11-1960 z*¾KP&[ef;Oyrmjy aowwfatmifaoenf;

19-11-1960 aw0dZÆokwfw&m;awmff

20-11-1960 &SmrSD;jcif;rvGJMu&ef

21-11-1960 temxyd@daum0g'okwf

21-11-1960 &Sif,ru Oyrmjy (1) 'ku©aysmufaq; r*fa&at;

22-11-1960 &Sif,ru Oyrmjy (2) a&SYaemufcGJMu&ef

22-11-1960 oaAÁocFg&m tedpöm

23-11-1960 apwem uH ocFg&w&m;awmf

23-11-1960 {short description of image} Video Mode

24-11-1960 tapvuuóz Oyrmjy (2) 'ku©vmykH tar;?tajz


24-11-1960 okw0gESifh tokw0g uGmjcm;ykH

25-11-1960 ukd,f.taoukd,f Bunf.wm0dyóemjzpfykH(okodr0x¦K)

26-11-1960ouúm,'d|dcGma&;

27-11-1960 {short description of image} Video Mode

28-11-1960 rdwfaqGaumif;wa,mufuajymonf[koabmxm;usifh&ef

29-11-1960 tjrifrSefay;ykH

30-11-1960 avmifpmESifhrD; cGJjcm;jyykH

01-12-1960 or®oeokwf w&m;awmf (1)

02-12-1960 or®oeokwf w&m;awmf (2)

03-12-1960 aumovrif;BuD;tm; aojcif;w&m;jyykH


04-12-1960 t"dywd 3yg;ESifhtm;xkwfyg? eHeuftm;xkwfvQifnae&EkifykH

05-12-1960 {short description of image} Video Mode

06-12-1960 o'¨gw&m;jzifhMoCrSvGefajrmufEdkifykHw&m;awmf

07-12-1960 aorif;wrefowfenf;

08-12-1960umvduESifh tumvdu

09-12-1960 oów? Oapä'&Sdr&Sdod&efudk,fwGif;pkHprf;a&;

10-12-1960{short description of image} Video Mode

11-12-1960 y@dwmeOöao0em r*Fvmw&m;awmf

12-12-1960{short description of image} Video Mode

13-12-1960 ed0&Py,fenf; (1) oHo&mwGif;aexdkif&ykH

14-12-1960 ed0&Py,fenf; (2)


15-12-1960 ed0&Py,fenf; (3)

16-12-1960{short description of image} Video Mode

17-12-1960avmbumrpäE´ed0&P&SdaevQif a<u;wifaeaomolESifhwlykH

18-12-1960 ocFg&w&m;uHujyKjyifxm;ykHw&m;awmf

18-12-1960 {short description of image} Video Mode

18-12-1960 Asmyg'ed0&Pw&m;&SdaevQif a&m*g&aeolESifhwlykH

19-12-1960 O'¨pö ukuúKpö ed0&P&SdaevQif uRefb0a&mufaeolESifhwlykH

20-12-1960 tESpfESpfaomif;w&m;tm;xkwfaom&[ef;BuD;Oyrmjy

21-12-1960 yxr r*fudkwm;aomt0dZÆm0dpdudpäm ed0&Pjzpfay:jcpif;\vufonf

22-12-1960 &SiftEk&m"&[ef;tm; 'd|d0dpdudpämcGmay;ykH

23-12-1960 &SifqE´&[ef;Oyrmjy 'd|dcGmenf;Esifh 0dyóemtvkyfpOf


24-12-1960 {short description of image} Video Mode

25-12-1960 rm*@Dyk&dAkZf0xÅK ok'´&majcmufpif;Oyrmjy

26-12-1960 {short description of image} Video Mode

27-12-1960 rm*@DykPÖm;BuD;tm; t&d,mrsufvkH;wyfay;ykH

28-12-1960 rm*@DykPÖm;BuD;tm; t&d,mrsufvkH;wyfay;ykH(2)

29-12-1960 kH{short description of image} Video Mode

30-12-1960 £aNE´vkHNcKHapenff; £Ned´,bm0emokwf

31-12-1960 OD;ausmfodef;+a':wifvSwdkY\{short description of image} Video Mode